Posted on

Малчид 5 жилийн өмнө өндөр насны тэтгэврээ тогтоолгох нөхцөл бүрдлээ

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт орж малчнаар ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн даатгуулагчийн өндөр насны тэтгэвэрийн насыг 5 жилээр наашлуулсан бөгөөд 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ээс эхлэн хэрэгжсэнээр энэ онд 13.5 мянган малчин өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгож, тэдний тэтгэвэрт 44.6 тэрбум төгрөг зарцуулна.

Ямар нөхцөлийг хангасан малчин өндөр насны тэтгэврээ 5 жилийн өмнө тогтоолгох вэ?

55 нас хүрсэн, нийт 20-иос доошгүй жил, үүнээс 15-аас доошгүй жил малчнаар ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн эрэгтэй; 50 нас хүрсэн, нийт 20-иос доошгүй жил, үүнээс 12 жил 6 сараас доошгүй жил малчнаар ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн эмэгтэй өндөр насны тэтгэврээ тогтоолгох эрхтэй.

Малчинд ямар даатгуулагчийг хамааруулах вэ?

Малчин гэж Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.9-д зааснаар мал аж ахуй эрхэлж үндсэн орлогоо олдог иргэн, түүнчлэн аж ахуй нэгж, байгууллага, иргэнтэй хөдөлмөрийн болон ажил гүйцэтгэх, хөлсөөр ажиллах гэрээний үндсэн дээр мал маллаж байсан малчин, цаа буга маллан тайгад амьдарч байгаа цаатан мөн сайн дурын даатгалд даатгуулж шимтгэл төлсөн малчин Монгол Улсын иргэнийг тус тус ойлгоно.

Малчнаар ажилласан хугацааг хэрхэн тогтоох вэ?

– Даатгуулагчийн 1995 оноос өмнө малчнаар ажилласан хугацааг Хөдөлмөрийн дэвтэр; Хөдөө аж, ахуйн нэгдлийн гишүүний хөдөлмөрийн дэвтэр; Архивын лавлагаа; шүүхийн шийдвэр зэргийг үндэслэн;

– Даатгуулагчийн 1995 оноос хойш малчнаар ажиллаж, нийгмийн даатгалын төлсөн хугацааг Үндэсний статистикийн хорооны “Мал, тэжээвэр амьтад, малын хашаа, худгийн тооллого”-ын жил бүрийн бүртгэлийг үндэслэн тус тус тодорхойлно.

Малчин-даатгуулагч өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгохдоо ямар баримт бичиг бүрдүүлэх вэ?

Малчнаар ажиллаж, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн малчин-даатгуулагч нь дараах баримт бичгийг бүрдүүлсэн байна. Үүнд:

Тэтгэвэр тогтоолгох өргөдөл;
Нийгмийн даатгалын дэвтэр;
Иргэний үнэмлэхний хуулбар;
Даатгуулагч 1995 оноос өмнө ажиллаж байсан бол хөдөлмөрийн дэвтэр болон хөдөө аж ахуйн нэгдлийн гишүүний хөдөлмөрийн дэвтэр;
Тэтгэвэр тогтоолгох 5 жилийн хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлого, цалин хөлсний тодорхойлолт;
Үндэсний статистикийн хорооны “Мал, тэжээвэр амьтад, малын хашаа, худгийн тооллого”-нд жил бүр хамрагдсан малчин өрхийн бүртгэлийн хуулбар;
Малчин өрхийн гишүүний бүртгэл, баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;
Эмэгтэй малчин-даатгуулагч өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох хүсэлт гаргасан тохиолдолд гэр бүлийн баталгаа, эсхүл архивын лавлагаа, шүүхийн шийдвэр;
1995 оноос хойш Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн дагуу албан журмын даатгалд даатгуулсан малчин-даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын дэвтрийн бичилт, баталгаажилт нь зохих журамд заасан шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд түүний малчнаар ажилд авсан, чөлөөлсөн тухай тушаал, аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн архивын лавлагаа зэрэг болно.

Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хуулийн дагуу ажилласан жилээ нөхөн тооцуулсан болон 1990-2000 онд малчин байх хугацаандаа сайн дурын даатгалд хамрагдсан хугацааг малчнаар ажилласан хугацаанд хамруулах уу?

Тухайн малчин-даатгуулагч нь Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хуулийн дагуу 1990-2000 оныг нөхөн тооцуулсан хугацаа нь хөдөлмөрийн дэвтэр, хөдөө аж, ахуйн нэгдлийн гишүүний хөдөлмөрийн дэвтэр, сайн дурын үндсэн дээр нийгмийн даатгалд хамрагдаж тэтгэврийн даатгалд шимтгэл төлсөн баримт бичиг, нийгмийн даатгалын дэвтэр, Үндэсний статистикийн хорооноос баталсан “Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн … оны тооллого”-ын жил бүрийн бүртгэл, тухайн баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолтоор нотлогдож байвал малчнаар ажилласанд тооцно.

Малчин-даатгуулагчийн өндөр насны тэтгэвэрт гарах насыг жил бүр 6 сараар нэмэгдүүлэх үү?

Малчин-даатгуулагчийн насыг жил бүр 6 сараар нэмэгдүүлэхгүйгээр, эрэгтэй 55, эмэгтэй 50 насыг баримтлан өндөр насны тэтгэврийг тогтооно.

Малчнаар ажиллаж нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн даатгуулагч өндөр насны тэтгэврээ тогтоолгохдоо хаана хандах вэ?

Өөрийн харьяа орон нутгийн сумын байцаагч болон Нийгмийн даатгалын хэлтэст хандаж, зөвлөгөө, мэдээлэл авах боломжтой.

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Posted on

“НИЙГМИЙН ДААТГАЛ” гар утасны аппликэйшнийг онлайнаар баталгаажуулж эхэллээ

Нийгмийн даатгалын байгууллага нь гар утасны аппликэйшнийг хэрэглээнд нэвтрүүлээд багагүй хугацаа өнгөрч байна. Одоогийн байдлаар тус аппликэйшний хэрэглэгчийн хандалтын тоо 41 мянгад хүрээд байгаа юм. Гар утасны аппликэйшнийг ашиглах сонирхолтой боловч хэлтэст очиж баталгаажуулах нь хүндрэлтэй, гадаадад оршин суугаа иргэдийн хувьд боломжгүй байсан.

Тэгвэл өнөөдрөөс /2019.03.20/ эхлэн гар утасны аппликэйшний бүртгэлээ онлайнаар баталгаажуулах боломжтой боллоо. Иргэд гар утсандаа “Нийгмийн даатгал” аппликэйшнийг татаж, суулган бүртгүүлсний дараа app@ndaatgal.mn мэйл хаяг руу тухайн даатгуулагч мөн болохоо баталгаажуулж, гадаадад амьдарч байгаа бол гадаад паспортоо, Монголд оршин суудаг иргэдийн тухайд цахим үнэмлэхээ барьж авахуулсан тухайн өдрийн огноо бүхий өөрийн фото зургаа илгээнэ.

Мэдээлэл тодорхой тохиолдолд нэвтрэх кодыг шууд илгээж, шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэл болон нийгмийн даатгалын лавлагааны програмд бүртгэгдсэн мэдээллүүдээс лавлан асуух буюу дүрст дуудлага хийж шалгасны дараа бүртгэл баталгаажуулах код олгох зарчмаар явна.

Бүртгэл баталгаажуулахад асуудал гарах эсвэл мэдээлэл зөвлөгөө авах шаардлагатай бол  94901289, 95901289 дугаарын wechat, viber ашиглан бүртгэл баталгаажуулах ажилтантай холбогдож болно.

Та тус аппликэйшнийг ашиглан өөрийн шимтгэл төлөлтийн мэдээллээ он, сараар нь нарийвчлан харж, хянах боломжтойгоос гадна нийгмийн даатгалын байгууллагаас авсан тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр зардлын мэдээллээ харж болно. Түүнчлэн тооцоолол хийх, хуулийн мэдээлэл авах, санал хүсэлтээ цахимаар илгээж шийдвэрлүүлэх зэрэг боломжийг олгож байгаа юм. Мөн аппликэйшний бүртгэлийн кодоороо www.ndaatgal.mn сайтаас шимтгэл төлөлтийн лавлагаагаа шууд хэвлэн ашиглаж болдгоороо давуу талтай. Цаашид сайн дурын даатгалын гэрээг аппликэйшнаар баталгаажуулах боломж бүрдүүлэхээр програмын хөгжүүлэлтийг хийж байна.

Бүртгэл баталгаажуулах ажил онлайнаар хийгдэхээс гадна цахим үйлчилгээ ашиглах боломжгүй иргэд урьдын адил өөрт ойр байрлах нийгмийн даатгалын хэлтсээс нэвтрэх код авах боломжтой.

Posted on

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтыг явуулах мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг сонгон шалгаруулах урилга.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтыг явуулах

мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг сонгон шалгаруулах урилга.

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to dFlip 3D Flipbook WordPress Help documentation.

Posted on

Сайн дурын даатгал

  • Холбогдох:7577-6699

Сайн дурын даатгал

Доорх товчлуур дээр даран хүсэлт илгээгээрэй

сайн дурын даатгал гэдэг нь

Малчин

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Газар тариалан эрхлэгч

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Чөлөөт уран бүтээлч

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Гадаад улсад ажиллаж, амьдарч буй иргэн

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Бичил уурхай эрхлэгч

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Тодорхой хөдөлмөр эрхлээгүй иргэн

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Оюутан суралцагч

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Сайн дурын даатгуулагчид

"Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo"
Margaret Hersh
"Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo"
Bradley Morris
Posted on

PENSION INSURANCE SERVICE

123

SOCIAL INSURANCE DEPARTMENT ,
ORKHON AIMAG

Site structure

PENSION INSURANCE SERVICE

ELIGIBILITY FOR RETIREMENT PENSION: 1. 

  1. The insured person, having paid contributions of pension insurance for 20 years shall be eligible FOR a retirement pension on attainment OF 65 years old 
  2. The insured person, having paid contributions OF pension insurance FOR 25 years or more shall be eligible FOR a retirement pension on attainment OF  60 years old (women 55 years old).

RATE OF RETIREMENT PENSION: 

The retirement pension shall be 45 percent OF the monthly average insurable wages OF an insured per- son. The retirement pension shall be increased by

1.5 percent OF pensionable wages FOR each year and

0.125 percent FOR each month additional to 20 years OF pension insurance.

CALCULATION OF THE RETIREMENT PENSION IN PROPORTION: 

Men OF 60, women OF 55 shall be entitled to a re- duced retirement pension in proportion to the total insurance period, provided they have paid contribu- tions OF pension insurance FOR a number OF years ranging from 10 to 20.

Note:

As OF 01 January 2018, the retirement age shall be increased by three months each year.

As OF 01 January 2018,  the period OF contribution (20 years) OF the insured person FOR the retirement at age OF 60   shall be increased by three months each year and shall be 25 years in 2038.

FAVORABLE CONDITIONS:

  • Woman, who have paid contributions OF pension insurance FOR not less than 20 years and raised 4

and more born or adopted children under 3 years old until the age OF 6, having attained 50 years old               shall be eligible FOR a retirement pension at their own request

  • Men OF 50 and 55, women OF 45 who have worked underground or in hazardous, hot and arduous working conditions on satisfaction OF requirements specified in Law shall be eligible FOR a retirement pension.
  • Men, who have paid contributions OF pension insurance f or not less than 20 years in total, from this have worked as a herder FOR 15 years and paid contributions OF pension insurance shall be eligible FOR a retirement pension at age OF 55 years. Women, who have paid contributions OF pension insurance FOR not less than 20 years in total, from this have worked as a herder FOR 12 years and 6 months and paid contributions OF pension insurance shall be eligible FOR a retirement pension at age OF 50

ELIGIBILITY FOR INvALIDITY PENSION:

 

The insured person who has lost not less than 50 percent OF his/ her capacity FOR work permanently or FOR a long duration due to a non-occupational disease or accident shall be eligible FOR an invalidity pension, provided that he/ she has paid contributions OF pension insurance FOR not less than 20 years, or FOR a period OF three years out OF five, immediately preceding the date OF commencement OF invalidity.

RATE OF INvALIDITY PENSION:

The invalidity pension OF an insured person who has lost his/her capacity FOR work and suffering  from total invalidity shall be calculated at 45% from his/ her wages. The pension shall be increased by 1.5 percent OF disability pensionable wages FOR each year additional to 20 years OF pension insurance.

ELIGIBILITY FOR SURVIVOR’S PENSION:

ELIGIBILITY FOR SURvIvOR’S PENSION:

 

Where an insured person, who has paid contributions OF pension insurance FOR not less than 20 years, or FOR a period OF three years out OF five, dies to due    to a non-occupational disease or accident, the family dependent members shall be eligible FOR a survivor’s pension.

RATE OF SURvIvOR’S PENSIONS:

 

RATE OF SURVIVOR’S PENSION:

The survivor’s pension shall be calculated at the following rate from 45 percent monthly average insurable wages OF the deceased and increased by

1.5 percent OF pensionable wages FOR each year and

0.125 percent FOR each month additional to 20 years OF pension insurance.

 

Number OF dependents

Percent OF wages

3 or more

100

2

75

1

50

Posted on

Сонгон шалгаруулалт зарлалаа.

Сонгон шалгаруулалт зарлалаа

Ажил олгогч, даатгуулагч, иргэдэд нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх, банкны үйлчилгээг ойртуулах зорилгоор тус хэлтсийн байранд 30м.кв талбай бүхий үйлчилгээ явуулах боломжтой өрөөг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар Санхүү бүртгэлийн газрын даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 27-ний өдрийн 5/1375 тоот албан бичиг, “Төрийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах тухай” 53 дугаар тогтоолын дагуу түрээслэгчийг сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.

Posted on

Бид ирээдүйн даатгуулагчдаа бэлдэж байна.

Бид ирээдүйн даатгуулагчдаа бэлдэж байна. 

Бид ирээдүйн даатгуулагчдаа бэлдэх зорилгоор Орхон аймгийн ЕБС-н 5-12-р ангийн сурагчдад Нийгмийн даатгалын талаар мэдлэг олгох сургалтыг боловсрол соёлын газартай хамтран зохион байгуулж эхлээд байна. 2018 оны 9 дүгээр сарын 18-ны өдөр Ерөнхий боловсролын 1, 8 дугаар  сургуулийн 5-р ангийн 446 сурагчдад улсын байцаагч М.Бумаа, Нэг цонхны үйлчилгээ хариуцсан ажилтан Т.Сувд-Оюун, Н.Болор-Эрдэнэ нар Нийгмийн даатгалын талаар сургалт орлоо.

Posted on

Тэтгэврээ тооцоолж үзэе

ТЭТГЭВРЭЭ ТООЦООЛЖ ҮЗЭЦГЭЭЕ

Play Video

АНХААРУУЛГА!!!

Шимтгэл төлсөн жил нь тэтгэвэрийн дүнд шууд нөлөөлнө. Таны оруулсан жил зарим шаардлагатай бичиг баримт дутуу бол албан ёсоор тэтгэвэр тогтоолгоход хасагдаж болно.

Алхам 1. ndaatgal.or.gov.mn сайтруу хандана
Алхам 2. Баруун дээд хэсэгт ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭ гэсэн дээр дарна
Алхам 3. Иргэд, Даатгуулагч хэсгийн хүрээд байгаа өндөр насны тэтгэвэр тооцох дээр дарна
Алхам 4. Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолт тооцооллох дээр дарна
Алхам 5. Гарч ирсэн хэсгийг зааврын дагуу бөглөнө
Алхам 6.Нийт төлсөн шимтгэлээ оруулахын тулд. зааврын дагуу бөглөсний дараа хадгалах дээр даран сануулж өмнөх хуудасруу хандана
Алхам 7. Та сонгосон жил цалингаа оруулаад нийт жилийн дүнг нэмэх дээр дарна
Алхам 8. 5н жилийн бүх сарын цалинг оруулсан дууссан бол их 5 жилийг тооцох дээр дарна. Үүний дараа ХАДГАЛАХ дээр дарна.
Алхам 9. Хэрвээ та 70%-с дээш буюу хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдаж байсан бол хэдэн жил алдаж байснаа оруулаад БОДОХ дээр дарна
Алхам 10. Ингээд таны тэтгэвэр урьдчилсан байдлаар гарж ирж байна.
Posted on

Орхон аймгийн эрүүл мэндийн даатгалаар хөнгөлөлттэй үйлчилдэг эмийн сангууд

ОРХОН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛААР ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ҮЙЛЧИЛДЭГ ЭМИЙН САНГУУД

u0416u0418u041du0421u0422

u0426u0430u0433u0438u0439u043d u0445u0443u0432u0430u0430u0440u044c : 09-22 u0446u0430u0433 u041eu044eu0443u0442 u0431u0430u0433 2-6u0440 u0431u0430u0439u0440 95902030

u0414u0430u0440u0445u0430u043d u0441u04afu043bu0434

u0426u0430u0433u0438u0439u043d u0445u0443u0432u0430u0430u0440u044c : 08-22u0446u0430u0433 u041eu044eu0443u0442 u0431u0430u0433 2-1u0430 u0431u0430u0439u0440 99874209

u0410u041bu0422u0410u0419

u0426u0430u0433u0438u0439u043d u0445u0443u0432u0430u0430u0440u044c: 09-20 u0416u0430u0440u0433u0430u043bu0430u043du0442 u0441u0443u043c 99368200

u042fu0420u0413u0423u0419u0416u0418u041d

u0426u0430u0433u0438u0439u043d u0445u0443u0432u0430u0430u0440u044c : 09-23 u0423u0443u0440u0445u0430u0439u0447u0438u043d u0431u0430u0433 2-u0440 u0414u0413u0422 99354893

u041bu0418u0414u042du0420

u0426u0430u0433u0438u0439u043d u0445u0443u0432u0430u0430u0440u044c : 09-23 u0423u0443u0440u0445u0430u0439u0447u0438u043d u0431u0430u0433 3-22u0440 u0431u0430u0439u0440 99559928

u0410u041bu0422u0410u041d u0417u0423u041b

u0426u0430u0433u0438u0439u043d u0445u0443u0432u0430u0430u0440u044c : 09-23 u0446u0430u0433 u0425u04afu0440u044du043d u0431u0443u043bu0430u0433 u0431u0430u0433 4-20 u0431u0430u0439u0440 99354665

u0422u042du041bu041cu042du041d u041du0423u0423u0420

u0426u0430u0433u0438u0439u043d u0445u0443u0432u0430u0430u0440u044c: 08-22 u0446u0430u0433 u04e8u043du04e9u0440 u0445u043eu0442u0445u043eu043d 101-u0440 u0431u0430u0439u0440 99073960

u041cu04e8u041du0425u0418u0419u041d u0422u0423u041d

u0426u0430u0433u0438u0439u043d u0445u0443u0432u0430u0430u0440u044c: 08-23 u0446u0430u0433 u0425u04afu0440u044du043d u0431u0443u043bu0430u0433 u0431u0430u0433 4-25 u0431u0430u0439u0440 99400794

u041bu041eu0411u0421

u0426u0430u0433u0438u0439u043d u0445u0443u0432u0430u0430u0440u044c : 10-23 u0446u0430u0433 u0423u0440u0442 u0431u0443u043bu0430u0433 u0431u0430u0433 5-1u0440 u0431u0430u0439u0440 99051451

u0411u0410u041cu0411u0410u0419

u0426u0430u0433u0438u0439u043d u0445u0443u0432u0430u0430u0440u044c : 09-23 u0446u0430u0433 u0423u0440u0442 u0431u0443u043bu0430u0433 u0431u0430u0433 5-1u0440 u0431u0430u0439u0440 88111680

u0422u0410u0419u0413u0410

u0446u0430u0433u0438u0439u043d u0445u0443u0432u0430u0430u0440u044c : 08-21u0446u0430u0433 u0414u044du043du0436u0438u0439u043d 1-u0440 u0433u0443u0434u0430u043cu0436 u042du041au041eu0414 u0425u0425u041a-u0438u0439u043d u0431u0430u0439u0440 95341320

u041cu04e8u041du0413u04e8u041du0416u0418u041d

u0426u0430u0433u0438u0439u043d u0445u0443u0432u0430u0430u0440u044c : 09-22 u0446u0430u0433 u0423u0440u0442 u0431u0443u043bu0430u0433 u0431u0430u0433 5-4u0440 u0431u0430u0439u0440 99145807

u0410u041bu0422u0410u041d u0425u0423u041du0414u0410u0413u0410

u0426u0430u0433u0438u0439u043d u0445u0443u0432u0430u0430u0440u044c : 08-23:30 u0446u0430u0433 u0423u0440u0442 u0431u0443u043bu0430u0433 u0431u0430u0433 5-4u0440 u0431u0430u0439u0440 99353313

u041eu0420u0425u041eu041d u042du041c u0425u0410u041du0413u0410u041cu0416

u0426u0430u0433u0438u0439u043d u0445u0443u0432u0430u0430u0440u044c : 08-21 u0446u0430u0433 u0423u0440u0442 u0431u0443u043bu0430u0433 u0431u0430u0433 u0426u044du043du0445u044du0440 u0410u043fu0442u0435u043a 99998145

u0413u041eu0412u0418u041b

u0426u0430u0433u0438u0439u043d u0445u0443u0432u0430u0430u0440u044c : 09-21 u0446u0430u0433 u0413u043eu0432u0438u043b u0434u044du043du0436u0438u0439u043d 1u0430 95204040

u0417u0410u0419u0413u0410u041b

u0426u0430u0433u0438u0439u043d u0445u0443u0432u0430u0430u0440u044c : 09-22 u0446u0430u0433 u0421u043eu0433u043eu043eu0442 u0431u0430u0433 6-13 u0431u0430u0439u0440 94241771, 88101219

u041cu0410u041du0410u041bu0416u0410u041bu0411u0423u0423

u0426u0430u0433u0438u0439u043d u0445u0443u0432u0430u0430u0440 : 8-20 u0446u0430u0433 u0426u0430u0433u0430u0430u043d u0447u0443u043bu0443u0443u0442 u0431u0430u0433 u0422u04aeu041d u0442u04e9u0432 u0431u0430u0439u0440 1 u0434u0430u0432u0445u0430u0440u0442

u0422u0410u041cu0418u0420

u0426u0430u0433u0438u0439u043d u0445u0443u0432u0430u0430u0440u044c : 09-22 u0446u0430u0433 u0423u0440u0442u044bu043d u0433u043eu043b u0431u0430u0433 u0411u0430u044fu043du0437u0430u043c 2-8 95341320

u041cu04e8u041du0425u0418u0419u041d u0423u041du0414u0410u0420u0413u0410

u0426u0430u0433u0438u0439u043d u0445u0443u0432u0430u0430u0440u044c : 09-22 u0446u0430u0433 u0418u0445 u0437u0430u043bu0443u0443 u0411/u0437u0430u0434u0433u0430u0439 1-19 u0442u043eu043eu0442 95858402