ОРХОН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

Slider

Үйл ажиллагааны танилцуулга​

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс нь эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дүрэм даатгуулагч/иргэн/ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах өвчний жагсаалт, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хэмжээ, хугацааг шинэчлэн батлах тухай ЭМ-ийн сайд, ХНХ-ын сайдын хамтарсан тушаал мэргэжлийн гарын авлага зэргийг үйл ажиллагааны удирдлага болгон ажилладаг. Хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг шинээр тогтоолгохыг төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмч, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хэмжээ, хугацааны сунгалтыг харьяа өрхийн эмнэлгийн эмч хариуцаж хуралд орно