Нийгмийн даатгалын лавлагаа

Нэг. Ямар төрлийн лавлагааг та нийгмийн даатгалын байгууллагаас авах боломжтой вэ?

Нийгмийн даатгалын байгууллагын архивын баримтаас иргэд, байгууллагын хүсэлтээр дараах лавлагааг олгоно. Үүнд:

1. 1991-1994 онд ажил олгогч байгууллага нийгмийн даатгалд шимтгэл төлж байсан тухай тодорхойлолт
2. 1995 оноос одоог хүртэл ажил олгогч байгууллага нь даатгуулагчийн нэр дээр цалин түүнтэй адилтгах орлогоос нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байсан лавлагаа
3. Тэтгэвэр авагч иргэний тэтгэвэр авч байгаа тухай тодорхойлолт
4. Нийгмийн даатгалын лавлагаа, мэдээллийн цахим баазаас орон нутгийн нийгмийн даатгалын хэлтсүүдэд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байсан болон тэтгэвэр авч байгаа лавлагаа
5. Тухайн иргэн ажил, хөдөлмөр, эрхэлж байгаагүй учраас нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгдөөгүй тухай тодорхойлолт
6. Ажил олгогч байгууллагын цалингийн сан, даатгуулагчийн тооны талаарх лавлагаа
7. Ажил олгогч байгууллага нь нийгмийн даатгалын өр төлбөртэй эсэх талаар тодорхойлолт

Хоёр. Та лавлагаа авахын тулд ямар баримттай ирэх вэ?

Архивын баримтаас лавлагаа авах хүсэлт гаргасан иргэн дараах бичиг баримтыг бүрдүүлсэн байх шаардлагатай.

– Иргэний үнэмлэх

– Хөдөлмөрийн дэвтэр, нийгмийн даатгалын дэвтэр

– Архивын лавлагаа авах өргөдөл гаргах

– Харин аж ахуйн нэгж бол албан бичгээр хүсэлтээ ирүүлэх

Гурав. Та лавлагааг хаанаас авах вэ?

Та дээр дурдсан лавлагааг харьяа аймаг, дүүргийн эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсээс авна.