ОРХОН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

VIP үйлчилгээ

Та ААНБ-ын тайлан өгөхдөө 1 хоногийн өмнө урьдчилан цаг авснаар дарааллан зогсох шаардлагагүй боллоо. 

ААНБ-ын тайлангаа хугацаанаас нь хоцроосон тохиолдолд  

Нийгмийн даатгалын тухай хуульд зааснаар

16.3 Ажил олгогч нь тухайн сарын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланг дараа сарын 5-ны өдрийн дотор нийгмийн даатгалын байгууллагад ирүүлэх бөгөөд энэ хугацаа долоо хоног бүрийн амралт, нийтээр амрах баярын өдөртэй давхацвал дараагийн ажлын өдөр тайлагнана.

20.4 Энэ хуулийн 16 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн заалтыг зөрчсөн, даатгуулагчид нийгмийн даатгалын дэвтэр нээж баталгаажуулаагүй, уг зөрчлийн улмаас даатгуулагчийн эрх ашгийг хохироосон албан тушаалтныг 10.000-50.000, байгууллага, аж ахуйн нэгжийг 50.000-250.000 төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулна.