ОРХОН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

Сэтгэл ханамжийн судалгаа

2021 он

Орхон аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

2020 он

Орхон аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

2019 он

Орхон аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа