ОРХОН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

Тоон статистик

Нийгмийн даатгалын хамралт

Ажил олгогчийн тоо
Албан журмын даатгуулагчийн тоо
Сайн дурын даатгуулагчийн тоо

Тэтгэвэр авачдын тоо

Өндөр насны тэтгэвэр авагч
Тахир дутуугийн тэтгэвэр авагч
Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авагч
Цэргийн алба хаасны тэтгэвэр
ҮОМШӨ-ний ТД, ТА тэтгэвэр авагч

Тэтгэмж, төлбөр, тусламж,үйлчилгээ авагчдын тоо

Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж авагчид
Жирээмсний болон амаржсаны тэтгэмж авагчид
Оршуулгийн тэтгэмж авагчид
Ажилгүйдлийн тэтгэмж, сургалтын зардал авагчид