ОРХОН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

Санхүүгийн тасгийн дарга​
Сангийн нягтлан бодогч​
Сангийн нягтлан бодогч
Төлөвлөгч, эдийн засагч​
Орлого шимтгэлийн тасгийн дарга
Үйлчилгээний хэсгийн дарга
Үйлчилгээний тасгийн байцаагч
Үйлчилгээний тасгийн байцаагч
Үйлчилгээний тасгийн байцаагч
Үйлчилгээний тасгийн байцаагч
Үйлчилгээний тасгийн байцаагч
Үйлчилгээний тасгийн байцаагч